Ösztöndíjpályázatok
 

 VÁROSI ÖSZTÖNDÍJ ALAPÍTVÁNY

A felsőoktatásban továbbtanuló, első diplomájukat nappali tagozaton szerző, államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatók tanulmányainak végzéséhez járul hozzá lehetőségeihez mérten a Városi Ösztöndíj Alapítvány.

A Városi Ösztöndíj Alapítvány kuratóriuma több szempontot vesz figyelembe a pályázatok elbírálásakor: elsősorban a hallgatók tanulmányi eredményét, szociális helyzetét és az iskolatípust (egyetem vagy főiskola, illetve alap- vagy mesterképzés). Sikeres pályázat esetén az alapítvány egyszeri támogatást nyújt.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

- eredeti iskolalátogatási igazolás a pályázóról és közoktatási intézmény(ek)ben tanuló, vele egy háztartásban élő hozzátartozóról,

- az elmúlt, lezárt tanulmányi év, illetve félév eredményéről szóló hivatalos igazolás (bizonyítvány- vagy indexmásolat, ill. elektronikus rendszerből kinyomtatott igazolás)

- jövedelemigazolás a pályázati adatlap mellékletében szereplő módon,

- vagyonnyilatkozat, ha a pályázó nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben


A Városi Ösztöndíj pályázati űrlapja:

Pályázati adatlap Városi Ösztöndíj Alapítvány


(Azoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásra
NEM jogosultak, vagyonnyilatkozatot is ki kell tölteni!)

Vagyonnyilatkozat

 

A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. november 5.

 

 

BURSA HUNGARICA

Önkormányzatunk idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához, így kiírja az „A" és „B" típusú pályázatokat.

Az ösztöndíjpályázatra azok a város területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az „A" típusú pályázat azoknak szól, akik már felsőoktatásban tanulnak, a „B" típusú pedig azoknak, akik a fentiek szerinti felsőfokú tanulmányaikat a 2021/22-es tanévben kezdik meg.

A pályázatok benyújtásához elektronikus regisztráció szükséges az EPER-Bursa rendszerben, a kötelező mellékleteket, illetve a pályázatokat azonban papíralapon kell benyújtani a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal 27-28. irodájában, 2020. november 5-ig.

A Bursa Hungarica pályázati űrlapjai:

A típusú adatlap Bursa Hungarica

B típusú adatlap Bursa Hungarica

 

Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről

 

(Azoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásra
NEM jogosultak, vagyonnyilatkozatot is ki kell tölteni!)

Vagyonnyilatkozat

 

A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. november 5.