Kihirdetés
 

Polgármesteri határozatok

Kisújszállás Város Önkormányzata Polgármesterének
a koronavírus járványügyi helyzet kapcsán hozott döntései

- Kihirdetés -

2021.

2/2021. (III. 05.) elnöki határozat A Nagykun Hagyományőrző Társulás 2021. évi költségvetése

4/2021. (II. 8.) Kisújszállás Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének Határozata

1/2021. (II. 04.) önkormányzat rendelete a 2021. évi költségvetésről

1/2021. (I. 5.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásáról

2/2021. (I. 13.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására pályázat meghirdetéséről

3/2021. (I. 13.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására pályázat meghirdetéséről

4/2021. (I. 28.) a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum 2020. IV. negyedéves munkájáról

5/2021. (I. 28.) a polgármester szabadságolási tervének jóváhagyásáról

6/2021. (I. 28.) Kisújszállás Város Önkormányzata és Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti megállapodás felülvizsgálatáról

7/2021. (I. 28.) a Kisújszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi tevékenységéről

8/2021. (II. 03.) a költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési kitekintésről

9/2021. (II. 03.) folyószámlahitel igénybevételéről

10/2021. (II. 03.) a Rákóczi Szövetség egyedi támogatásáról

11/2021. (II. 03.) rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránti igény benyújtásáról

12/2021. (II. 03.) az önkormányzat 2021. évi rendezvény- és kiadványtervéről

13/2021. (III. 03.) támogatási kérelem benyújtásáról a Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Program pályázati kiírásra

14/2021. (III. 03.) a 2020. évi belvízrendezési munkák elvégzéséről szóló beszámoló elfogadásáról

15/2021. (III. 03.) a 2021. évi egyes belvíz karbantartási feladatok ellátásáról

16/2021. (III. 03.) a 2021. évi start közmunka programok irányításáról

17/2021. (III. 03.) a park- és köztisztasági szerződés megkötéséről

18/2021. (III. 03.) az Erzsébet királyné liget utógondozási és ápolási szerződés megkötéséről

19/2021. (III. 03.) a Porcsalmi Lajos Sporttelep üzemeltetési, fenntartási feladatainak ellátásáról

20/2021. (III. 03.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

21/2021. (III. 03.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője 2021. évre vonatkozó teljesítménykövetelményének meghatározásáról

22/2021. (III. 03.) az utánpótlás-nevelési pályázatok elbírálásáról

23/2021. (III. 03.) a sportegyesületek 2021. évi működési támogatásáról

24/2021. (III. 03.) közterület eltérő használata megtiltásának lehetőségéről

25/2021. (III. 03.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. 2021. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

26/2021. (III. 03.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője 2021. évre vonatkozó teljesítménykövetelményének meghatározásáról

27/2021. (III. 09.) a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (Kvtv.) 3. melléklet 3.5. jogcím szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

28/2021. (III. 23.) a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (Kvtv.) 3. melléklet 3.5. jogcím szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

29/2021. (III. 24.) a Település rendezési eszközök tervezett 2021. évi 1. számú módosítása által érintett Téglagyár utca- Csorbai út sarkán lévő, 765/1 Hrsz-ú ingatlan és környezetének, „kiemelt fejlesztési területté” nyilvánításáról

30/2021. (III. 24.) a Kisújszállás város „Téglagyár utca- Csorbai út sarkán lévő, 765/1 Hrsz-ú ingatlant és környezetét érintő” Településrendezési tervmódosítás partnerségi véleményezési szakaszának lezárásáról

31/2021. (III. 24.) a készülő Településrendezési tervmódosítással kapcsolatosan a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben megfogalmazott környezeti vizsgálat (környezeti értékelés) szükségességéről vagy szükségtelenségéről

32/2021. (III. 24.) a gyermek és felnőtt háziorvosi körzetek feladatellátási szerződéseinek módosításáról

33/2021. (III. 30.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kiválasztásáról

34/2021. (III. 30.) Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

35/2021. (III. 30.) Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetőjének kiválasztásáról

36/2021. (III. 30.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. alapító okiratának módosításáról

37/2021. (III. 30.) a szociális ellátások körében 2020. évben végzett munka értékeléséről

38/2021. (III. 30.) gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről

39/2021. (III. 30.) a lakóház javítási (LAJ) keret 2020. évi felhasználásáról, és a 2021. évi tervéről

40/2021. (III. 30.) Kisújszállás Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

41/2021. (III. 30.) ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról 5310 Kisújszállás, Mikes utca 10. ingatlannal kapcsolatban

42/2021. (III. 30.) ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról 5310 Kisújszállás, Vásár utca 2155/6 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban

43/2021. (III. 30.) megyei kitüntető cím adományozásáról a 2021. évben

44/2021. (III. 30.) az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi rendjéről szóló 257/2011. (X. 25.) önkormányzati határozat módosításáról

45/2021. (III. 30.) szociális alapú lakásbérlet bérleti jogának kijelöléséről

46/2021. (III. 30.) Bölcsőde építése Kisújszálláson című TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00001 számú projekt megvalósításához szükséges saját forrás rendelkezésre állásáról

47/2021. (IV. 15.) a Település szerkezeti terv jóváhagyásáról szóló 72/2012.(II.28.) számú önkormányzati határozat módosításáról

48/2021. (IV. 16.) a Piculás civilház térítésmentes használatba adásáról

49/2021. (IV. 16.) köznevelési intézmények főzőkonyhái március, április havi bérleti díjáról

50/2021. (IV. 29.) köznevelési intézmények átszervezésének véleményezéséről

51/2021. (IV. 29.) a város foglalkoztatási helyzetéről és a munkanélküliek ellátásának lehetőségeiről, a 2020. évben megvalósult közfoglalkoztatásról

52/2021. (IV. 29.) város közbiztonságáról és közrendjéről, a bűnmegelőzés városi helyzetéről

53/2021. (IV. 29.) Kisújszállás tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

54/2021. (IV. 29.) a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum 2021. I. negyedéves munkájáról

55/2021. (IV. 29.) Kumánia Gyógyfürdő Kft. újranyitási tervének ütemezéséről

56/2021. (IV. 29.) köszönetnyilvánításról a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője, Oros Zsigmond részére

57/2021. (IV. 29.) közterület eltérő használata megtiltásának lehetőségéről

58/2021. (V. 11.) Kumánia Gyógyfürdő Kft.-ben a saját tőke pótlásáról

59/2021. (V. 27.) köszönetnyilvánításról az elmúlt gazdasági évben végzett áldozatos munkáért

60/2021. (V. 27.) a 2020. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról

61/2021. (V. 27.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

62/2021. (V. 27.) tanácsnoki megbízatás visszavonásáról

63/2021. (V. 27.) köszönetnyilvánításról a Kumánia Gyógyfürdő Kft. megbízott ügyvezetőjének és a Kft. dolgozóinak

64/2021. (V. 27.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

65/2021. (V. 27.) a Kisújszállás, belterület 419/1 és 419/2 hrsz-ú ingatlanok házszám megállapításáról

66/2021. (V. 27.) szabadidősport-programok támogatására szóló pályázat kiírásáról

67/2021. (V. 27.) a Sallai óvoda hasznosításáról

68/2021. (V. 27.) ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról

69/2021. (V. 27.) ingatlanértékesítésről

70/2021. (V. 27.) ingatlanértékesítésről

71/2021. (V. 27.) szociális alapú lakásbérlet bérleti jogának kijelöléséről

72/2021. (V. 27.) közterület eltérő használata megtiltásának lehetőségéről

73/2021. (V. 28.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról és ezzel egyidejűleg a 61/2021. (V. 27.) számú polgármesteri határozat hatályon kívül helyezéséről

74/2021. (V. 28.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról, a 64/2021. (V. 27.) számú polgármesteri határozat kiegészítéséről

75/2021. (VI. 4.) szakorvosi órák változtatásáról a Kumánia Gyógyfürdő Kft.-nél

76/2021. (VI. 10.) a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás működtetésére vonatkozó Megállapodás módosításáról

77/2021. (VI. 10.) Kumánia Gyógy- és Strandfürdő Kft. üzemeltetési szabályzatának elfogadásáról

78/2021. (VI. 14.) elővásárlási jog gyakorlásáról

79/2021. (VI. 14.) tervezett utcanyitásokról

80/2021. (VI. 14.) ingatlancseréről

 

 

 

2020.

1/2020. (III. 31.) polgármesteri határozat a járványügyi veszélyhelyzet miatti intézkedési terv elfogadásáról

2/2020. (III. 31.) polgármesteri határozat folyószámlahitel felvételéről

3/2020. (III. 31.) polgármesteri határozat visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Kumánia Gyógyfürdő Kft. részére

4/2020. (III. 31.) polgármesteri határozat ügyeleti ellátás biztosításáról

5/2020. (IV. 14.) polgármesteri határozat Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete képviselői és bizottsági tagjai részére a tiszteletdíj 50%-os mértékű megállapításáról

6/2020. (IV. 16.) polgármesteri határozat Kisújszállás Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendeletében foglalt kiadási előirányza-tok zárolásáról

7/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat a helyi kiadványok támogatásáról

8/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat a városi társadalmi (civil) szervezetek rendezvényeinek támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról

9/2020. (IV. 23.) polgármesteri határozat helyi, székházzal rendelkező szervezetek üzemeltetési költségeinek támogatásáról

10/2020. (IV. 28.) a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (1111 Budapest, Budafoki út 34/b.) fenntartásában lévő Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Középiskola és Kollégium Illésy Sándor Szakgimnázium és Szakközépiskola Ta

11/2020. (IV. 28.) a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (1111 Budapest, Budafoki út 34/b.) fenntartásában lévő Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája átszervezéséről

12/2020. (V. 13.) ingatlanok átminősítéséről (3898 hrsz, 3899/1 hrsz)

13/2020. (V. 21.) önkormányzati képviselő köztartozás-mentességéről

14/2020. (V. 21.) ingatlanértékesítésről

15/2020. (V. 26.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolója elfogadásáról

16/2020. (V. 26.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolója elfogadásáról

17/2020. (V. 26.) tanácsnok kinevezéséről

18/2020. (V. 29.) önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok nyilvános hirdetményére érkezett vételi ajánlat elfogadásáról

19/2020. (VI. 15.) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető címek közül a Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím elnyerésére Álmomban otthon jártam – Csukás István kisújszállási öröksége témában és az Ifjúságbar

20/2020. (XI. 6.) a piac teljes kül- és belterületén kötelező orrot szájat eltakaró maszk használatáról

21/2020. (XI. 11.) a kötelező orrot szájat eltakaró maszk használatáról Kisújszállás közterületein

22/2020. (XI. 12.) polgármesteri határozatok hatályon kívül helyezéséről

23/2020. (XI. 16.) Dr. Szathmári István nyelvészprofesszor, Kisújszállás Város Díszpolgára az önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról

24/2020. (XI. 17.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő testületének 72/2012. (II. 28.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének módosításáról

25/2020. (XI. 26.) Kisújszállás Város 2018-2022. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját változatlan formában történő jóváhagyásáról

26/2020. (XI. 26.) a 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

27/2020. (XI. 26.) a 2021. évi járási startmunka programok indításáról

28/2020. (XI. 26.) az iskolai úszásoktatás, valamint a mozgássérült gyermekek egyéni gyógyúszásának sport tartalékalapból történő támogatásáról

29/2020. (XI. 26.) elővásárlási jog gyakorlásáról

30/2020. (XI. 26.) 2021. évre benyújtott Bursa-pályázatok elbírálásáról

31/2020. (XI. 26.) a 2019/2020-as tanév munkájáról készített beszámolók tudomásulvételéről és köszönetnyilvánításról a Kisújszálláson működő köznevelési intézmények pedagógusainak

32/2020. (XI. 30.) tájékoztatásról az Állami Számvevőszék részére, hatályban lévő önkormányzati rendelet kapcsán

33/2020. (XII. 01.) Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője munkaidejének, ehhez igazodó munkabérének és költségtérítésének 2020. december 1. napjától történő módosításáról

34/2020. (XII. 04.) a Bölcsőde építése Kisújszálláson – 2. eljárás tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

35/2020. (XII. 09.) vis maior támogatási igény benyújtásáról

36/2020. (XII. 16.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetőjéről

37/2020. (XII. 17.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Település szerkezeti terv jóváhagyásáról szóló 72/2012.(II.28.) számú határozata módosításáról

38/2020. (XII. 17.) Kisújszállás Város településrendezési eszközök 2020. évi 3. számú (Téglagyár utca- Csorbai út sarkán lévő, 765/1 Hrsz-ú ingatlant érintő) módosításának elindításáról

39/2020. (XII. 17.) Kisújszállás víziközművei gördülő fejlesztési tervének KSZ-IV megnevezésű felújítási és pótlási tervrész I. ütemére vonatkozó módosításáról

40/2020. (XII. 17.) a 202/2014. (VI. 26.) számú önkormányzati határozat módosításáról

41/2020. (XII. 17.) a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal kötött üzemeltetési szerződés meghosszabbításáról

42/2020. (XII. 17.) a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal 2020. évi beszámolójáról

43/2020. (XII. 17.) a Kisújszállási Városi Ösztöndíj Alapítvány alapító okiratának módosításáról

44/2020. (XII. 17.) az Ügyrendi és Jogi Bizottság 2021. évi munkatervének megállapításáról

45/2020. (XII. 17.) a Humán Erőforrás Bizottsága 2021. évi munkatervének megállapításáról

46/2020. (XII. 17.) a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsága 2021. évi munkatervének megállapításáról

47/2020. (XII. 17.) a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének megállapításáról

51/2020. (XII. 22.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője munkaszerződésének módosításáról és munkáltatói intézkedésről

52/2020. (XII. 22.) Fodor Kálmán önkormányzati képviselő tanácsnoki megbízásáról

53/2020. (XII. 31.) Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

 

 

 

Polgármesteri rendeletek

Kisújszállás Város Önkormányzata Polgármesterének önkormányzati rendeletei

- Kihirdetés -

 

2021.

1/2021. (II. 04.) a 2021. évi költségvetésről

2/2021. (III. 03.) a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2021. (III. 03.) a hiányszakmákhoz kapcsolódó szociális ellátásokról szóló 7/2018 (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2021. (III.22.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2021. (IV. 15.) a Kisújszállás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 12/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2021. (V. 27.) a 2020. évi zárszámadásról

 

7/2021. (VI. 29.) a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2021. (VI. 29.) a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

2020.

1/2020. (IV. 30.) Kisújszállás Város Önkormányzata és szervei működési rendjéről a veszélyhelyzet időtartama alatt

2/2020. (IV. 30.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2020. (XI. 12.) Kisújszállás Város Önkormányzata kötelező maszkviselésre kijelölt közterületeiről és nyilvános helyeiről

4/2020. (XI. 17.) a Kisújszállás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 12/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

13/2020. (XI. 26.) a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2020. (XI. 26.) az önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról

15/2020. (XI. 26.) az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 44/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2020. (XI. 26.) a városi ösztöndíjról szóló 6/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

17/2020. (XI. 26.) a hiányszakmákhoz kapcsolódó szociális ellátásokról szóló 7/2018 (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

18/2020. (XII. 18.) a Kisújszállás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 12/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

 

 

* * * * *

 

 

Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testületének rendeletei

- Kihirdetés -


Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testületének rendeleteit 2012. január 1-jétől ezen az oldalon hirdetjük ki.

 

2020.

1/2020. (I. 30.) a 2020. évi költségvetésről

2/2020. (II. 27.) a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2020. (II. 27.) az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 44/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2020. (II. 27.) a városi ösztöndíjról szóló 6/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2020. (II. 27.) a hiányszakmákhoz kapcsolódó szociális ellátásokról szóló 7/2018 (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2020. (II. 27.) a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2020. (VI. 30.) a 2019. évi zárszámadásról

8/2020. (VI. 30.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 19/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2020. (VIII. 27.) a helyi adókról szóló 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2020. (VIII. 27.) a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2020. (IX. 29.) a városi ösztöndíjról szóló 6/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2020. (IX. 29.) a hiányszakmákhoz kapcsolódó szociális ellátásokról szóló 7/2018 (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

2019.

1/2019. (I. 22.) a köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 2/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2019. (I. 31.) a 2019. évi költségvetésről

3/2019. (II. 28.) a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2019. (III. 28.) a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2019. (III. 28.) az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2019. (IV. 30.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2019. (IV. 30.) a hiányszakmákhoz kapcsolódó szociális ellátásokról szóló 7/2018 (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2019. (IV. 30.) az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 44/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2019. (V. 30.) a 2018. évi zárszámadásról

10/2019. (VI. 27.) a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2019. (VI. 27.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2019. (VI. 27.) a közterület igénybevételének, használatának, és a közterületi fák, cserjék telepítési szabályairól szóló 41/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2019. (VIII. 29.) a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2019. (IX. 26.) a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2019. (IX. 26.) az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2019. (IX. 26.) a Kisújszállás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 12/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

17/2019. (XI. 28.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

18/2019. (XI. 28.) a bölcsődei térítési díjról szóló 24/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2019. (XI. 28.) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 50/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

20/2019. (XII. 19.) a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

21/2019. (XII. 19.) az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról

 

2018.

1/2018. (I. 31.) a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2018. (I. 31.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2018. (I. 31.) a 2018. évi költségvetésről

4/2018. (II. 27.) a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2018. (II. 27.) az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 44/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2018. (II. 27.) a városi ösztöndíjról

7/2018. (II. 27.) a hiányszakmákhoz kapcsolódó szociális ellátásokról

8/2018. (II. 27.) a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2018. (II. 27.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 19/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2018. (III. 29.) Kisújszállás Város településképének védelméről

Határozat a 9/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet hatályba lépéséről

11/2018. (IV. 26.) a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2018. (IV. 26.) a hiányszakmák megszerzéséhez kapcsolódó támogatásokról szóló rendeletek módosításáról

13/2018. (IV. 26.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 19/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2018. (V. 31.) a 2017. évi zárszámadásról

15/2018. (VI. 28.) a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2018. (VI. 28.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

17/2018. (VI. 28.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 19/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

18/2018. (VIII. 30.) a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2018. (VIII. 30.) az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 44/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

20/2018. (VIII. 30.) a helyi közművelődésről

21/2018. (X. 30.) a személyi térítési díj átmeneti csökkentéséről

22/2018. (X. 30.) a hiányszakmákhoz kapcsolódó szociális ellátásokról szóló 7/2018 (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

23/2018. (XI. 29.) a helyi adókról szóló 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

24/2018. (XI. 29.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

25/2018. (XI. 29.) a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

26/2018. (XI. 29.) a bölcsődei térítési díjról szóló 24/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

27/2018. (XI. 29.) a hiányszakmákhoz kapcsolódó szociális ellátásokról szóló 7/2018 (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

28/2018. (XI. 29.) a városi ösztöndíjról szóló 6/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

29/2018. (XII. 20.) a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

30/2018. (XII. 20.) az Arany János Pedagógiai, Kulturális és Művészeti Díj adományozásának rendjéről szóló 6/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

31/2018. (XII. 20.) a Kisújszállás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 12/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

2017.

1/2017. (I. 31.) a 2017. évi költségvetésről

2/2017. (I. 31.) a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 46/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2017. (I. 31.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2017. (II. 28.) a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2017. (II. 28.) a helyi adókról szóló 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

62/2017. (III. 30.) számú önkormányzati határozat Kisújszállás Város Önkormányzatának Partnerségi Szabályzata

7/2017. (V. 31.) a 2016. évi zárszámadásról

8/2017. (V. 31.) a köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 2/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2017. (V. 31.) helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánításáról szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2017. (VI. 29.) a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2017. (VI. 29.) a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2017. (VI. 29.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2017. (VI. 29.) a 2015. évi zárszámadásról

14/2017. (VIII. 31.) a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2017. (VIII. 31.) az önkormányzat vagyonáról szóló 13/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2017. (IX. 28.) a partnerségi egyeztetési eljárásról

202/2017. (IX. 28.) számú önkormányzati határozat Kisújszállás Város Önkormányzatának Partnerségi Szabályzatáról szóló határozat hatályon kívül helyezéséről

17/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 15/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

18/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

19/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

20/2017. (X. 31.) önkormányzati rendelete a háztartási szennyvízbegyűjtési közszolgáltatásról

21/2017. (XI. 30.) a 2018. évi költségvetés megalapozásával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról

22/2017. (XII. 14.) a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

23/2017. (XII. 14.) a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

24/2017. (XII. 14.) bölcsődei térítési díjról

25/2017. (XII. 21.) a Kisújszállás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 12/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

2016.

1/2016. (I. 29.) az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2016. (I. 29.) a 2016. évi költségvetésről

3/2016. (I. 29.) a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2016. (II. 26.) helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánításáról

5/2016. (II. 26.) a 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2016. (II. 26.) az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 44/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2016. (II. 26.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2016. (IV. 1.) a helyi adókról szóló 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2016. (IV. 1.) az építészeti örökség helyi védelméről

10/2016. (IV. 29.) a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2016. (IV. 29.) az építészeti örökség helyi védelméről szóló 9/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2016. (IV. 29.) helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánításáról szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2016. (IV. 29.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2016. (V. 31.) a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2016. (V. 31.) a 2015. évi zárszámadásról

16/2016. (V. 31.) a köztemetőről szóló 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

17/2016. (VI. 30.) az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

18/2016. (VI. 30.) a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2016. (VI. 30.) 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

20/2016. (VIII. 30.) a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

21/2016. (IX. 30.) a Kisújszállás név használatáról

22/2016. (IX. 30.) Kisújszállás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 12/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

23/2016. (IX. 30.) a szociális földprogramról szóló 33/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

24/2016. (X. 28.) az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

25/2016. (XI. 29.) a közterület igénybevételének, használatának, és a közterületi fák, cserjék telepítési szabályairól szóló 41/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

26/2016. (XII. 16.) az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

27/2016. (XII. 16.) a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

28/2016. (XII. 16.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásainak intézményi térítési díjairól szóló önkormányzati rendeletek módosításáról

29/2016. (XII. 16.) a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

2015.

1/2015. (I. 29.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2015. (I. 29.) a köztisztviselőket megillető juttatásokról

3/2015. (I. 29.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2015. (I. 29.) a 2015. évi költségvetésről

5/2015. (II. 27.) a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2015. (II. 27.) a Kisújszállás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 12/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2015. (II. 27.) a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

8/2015. (II. 27.) a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról

9/2015. (II. 27.) a Nagykunságért Díj alapításáról és adományozásáról

10/2015. (II. 27.) az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzeszköz-átadások szabályozásáról szóló 30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2015. (II. 27.) a helyi adókról szóló 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2015 (III. 31.) az önkormányzati kommunikációról

13/2015 (III. 31.) az önkormányzat vagyonáról

14/2015. (III. 31.) az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 40/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

15/2015. (IV. 29.) a 2014. évi zárszámadásról

16/2015. (IV. 29.) a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról

17/2015. (V. 29.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

18/2015. (V. 29.) a 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2015. (V. 29.) a közterület igénybevételének, használatának, és a közterületi fák, cserjék telepítési szabályairól szóló 41/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

20/2015. (V. 29.) Kisújszállás Város Önkormányzatának Önkéntes Városfejlesztési és Fenntartási Alapjáról

21/2015. (VI. 25.) a Kisújszállás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 12/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

22/2015. (VIII. 28.) Kisújszállás Város Önkormányzatának jelképeiről

23/2015. (VIII. 28.) a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

24/2015. (VIII. 28.) a 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

25/2015. (IX. 30.) a helyi adókról szóló 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

26/2015. (X. 30.) az önkormányzat által biztosított kegyeleti ellátásokról

27/2015. (X. 30.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

28/2015. (X. 30.) a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

29/2015. (XI. 27.) egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

30/2015. (XI. 27.) a közterület igénybevételének, használatának, és a közterületi fák, cserjék telepítési szabályairól szóló 41/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

31/2015. (XII. 18.) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 50/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

32/2015. (XII. 18.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjáról szóló 13/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

33/2015. (XII. 18.) a helyi adókról szóló 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

34/2015. (XII. 18.) a 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

35/2015. (XII. 18.) a Kisújszállás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 12/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

2014.

1/2014. (I. 31.) az építészeti örökség helyi védelméről szóló 16/2003. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2014. (I. 31.) a közterületek karbantartásáról és tisztántartásáról szóló 29/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2014. (I. 31.) a 2014. évi költségvetésről

4/2014. (III. 3.) a 2013. évi költségvetésről szóló 7/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2014. (III. 3.) a 2014. évi költségvetésről

6/2014. (II. 28.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2014. (II. 28.) a közterületek karbantartásáról és tisztántartásáról szóló 29/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2014. (II. 28.) Dr. Petkovich Tamás Szociális és Egészségügyi Díj adományozásának rendjéről

9/2014. (II. 28.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 45/2012. (XII. 19.) rendelet módosításáról

10/2014. (III. 28.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjáról szóló 13/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2014. (III. 28.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2014. (III. 28.) a köztemetőről

13/2014. (IV. 29.) a 2013. évi költségvetésről szóló 7/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2014. (IV. 30.) a településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 15/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2014. (IV. 30.) a 2013. évi zárszámadásról

16/2014. (V. 28.) a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

17/2014. (V. 28.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 45/2012. (XII. 19.) rendelet módosításáról

18/2014. (V. 28.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2014. (VI. 27.) a házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról

20/2014. (VI. 27.) a közterület igénybevételének, használatának, és a közterületi fák, cserjék telepítési szabályairól szóló 41/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

21/2014. (VI. 27.) az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

22/2014. (VI. 27.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

23/2014. (VI. 27.) a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

24/2014. (VIII. 29.) a 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról

25/2014. (VIII. 29.) a Kisújszállás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 12/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

26/2014. ( IX. 30.) a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 29/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

27/2014. (IX. 30.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

28/2014. (X. 21.) a Szervezeti és Működési Szabályzatról

29/2014. (XI. 28.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

30/2014. (XII. 19.) a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

31/2014. (XII. 19.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjáról szóló 13/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

32/2014. (XII. 19.) a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjairól szóló 50/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

2013.

1/2013. (I. 31.) egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

2/2013. (I. 31.) a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 45/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2013. (I. 31.) a Kisújszállás Sportjáért Díj alapításáról és adományozásáról szóló 9/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2013. (I. 31.) önkormányzati díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról

5/2013. (II. 18.) a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 46/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2013. (II. 26.) a 2012. évi költségvetésről szóló 10/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2013. (II. 26.) a 2013. évi költségvetésről

8/2013. (III. 27.) a 2012. évi költségvetésről szóló 10/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2013. (III. 27.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

10/2013. (III. 27.) az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 39/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról valamint a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés legmagasabb díjáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

11/2013. (III. 27.) a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2013. (III. 27.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjáról szóló 13/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2013. (III. 27.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2013. (V. 6.) a 2012. évi zárszámadásról

15/2013. (V. 6.) a településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárás részletes szabályairól

16/2013. (V. 6.) a közterület igénybevételének, használatának, és a közterületi fák, cserjék telepítési szabályairól szóló 41/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

17/2013. (V. 29.) a 2013. évi költségvetésről szóló 7/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

18/2013. (V. 29.) a közterület igénybevételének, használatának, és a közterületi fák, cserjék telepítési szabályairól szóló 41/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2013. (VI. 26.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

20/2013. (VI. 26.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

21/2013. (VI. 26.) a 2013. évi költségvetésről szóló 7/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

22/2013. (VIII. 30.) a 2013. évi költségvetésről szóló 7/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

23/2013. ( VIII. 30.) a Kisújszállás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 12/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

24/2013. (VIII. 30.) az építészeti örökség helyi védelméről szóló 16/2003. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

25/2013. (IX. 27.) egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

26/2013. (X. 30.) a közterület igénybevételének, használatának, és a közterületi fák, cserjék telepítési szabályairól szóló 41/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

27/2013. (X. 30.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2012. (II. 1) önkormányzati rendelet módosításáról

28/2013. (XI. 27.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

29/2013. (XI. 27.) a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

30/2013. (XI. 27.) az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzeszköz-átadások szabályozásáról

31/2013. (XI. 27.) a Kisújszállás Város Arany János Pedagógiai, Kulturális, Művészeti Díja adományozásának rendjéről szóló 6/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

32/2013. (XII. 20.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

33/2013. (XII. 20.) a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjairól szóló 50/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

34/2013. (XII. 20.) a helyi adókról szóló 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

35/2013. (XII. 20.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

36/2013. (XII. 20.) a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 45/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

37/2013. (XII. 20.) a 2013. évi költségvetésről szóló 7/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

2012.

1/2012. (II.1.) az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz és víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés díjáról szóló 40/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2012. (II.1.) a hulladékgazdálkodásról szóló 21/2003 (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2012. (II.1.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról

4/2012. (II.1.) a gyermekvédelem helyi rendszeréről

5/2012. (II.1.) a nemdohányzó közterületek kijelöléséről

6/2012. (II.1.) a helyben központosított közbeszerzésekről

7/2012. (II.1.) az önkormányzati beszerzések szabályozásáról szóló 1/2008. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2012. (II.1.) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól

9/2012. (II. 29.) a 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2012. (II. 29.) a 2012. évi költségvetésről

11/2012. (II. 29.) a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2012. (III. 5.) Kisújszállás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

13/2012. (II. 29.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjáról

14/2012. (II. 29.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról

15/2012. (II. 29.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2012. (II. 1) önkormányzati rendelet módosítására

16/2012. (II. 29.) a közterület elnevezésének rendjéről és a házszámozás szabályairól

17/2012. (III. 28.) az önkormányzati víziközműből szolgáltatott ivóvíz és víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és – kezelés díjáról szóló 40/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésér!

18/2012. (IV. 25.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

19/2012. (IV. 25.) az állatok tartásáról

20/2012. (IV. 25.) a hulladékgazdálkodásról szóló 21/2003. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

21/2012. (IV. 25.) a 2012. évi költségvetésről szóló 10/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

22/2012. (IV. 25.) a 2011. évi zárszámadásról

23/2012. (IV. 25.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítására

24/2012. (V. 30.) a 2012. évi költségvetésről szóló 10/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

25/2012. (V. 30.) a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítására

26/2012. (V. 30.) a lakásbérleti díjhátralékkal rendelkezők adósságrendezéséről

27/2012. (V. 30.) a tiltott, közösségellenes magatartásokról

28/2012. (V. 30.) az önkormányzat vagyonáról

29/2012. (V. 30.)a közterületek karbantartásáról és tisztántartásáról

30/2012. (VI. 27.) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 42/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

31/2012. (VI. 27.) a parlagfű elleni védekezésről szóló 18/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

32/2012. (VII. 5.) a lakcímbejelentés helyi szabályiról szóló 22/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

33/2012. (VII. 30.) a szociális földprogramról

34/2012. (VIII. 29.) a 2012. évi költségvetésről szóló 10/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

35/2012 (VIII. 29.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

36/2012. (VIII. 29.) a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2012. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

37/2012. (VIII. 29.) az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállíptásáról szóló 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

38/2012. (IX. 12.) az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

39/2012. (IX. 26.) az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

40/2012. (IX. 26.) az állatok tartásáról szóló 19/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

41/2012. (IX. 26.) a közterület igénybevételének, használatának, és a közterületi fák, cserjék telepítési szabályairól

42/2012. (XI. 28.) a tiltott, közöségellenes magatartásokról szóló 27/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

43/2012. (XI. 28.) a közterületek karbantartásáról és tisztántartásáról szóló 29/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

44/2012. (XI. 28.) a 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (II. 29.) rendelet módosításáról

45/2012. (XII. 19.) a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

46/2012. (XII. 19.) a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

47/2012. (XII. 19.) a 2012. évi költségvetésről szóló 10/2012 (II. 29.) rendelet módosításáról

48/2012. (XII. 19.) az önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról

49/2012. (XII. 19.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

50/2012. (XII. 19.) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól

51/2012. (XII. 19.) a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

52/2012. (XII. 19.) a hulladékgazdálkodásról szóló 21/2003. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /opt/share/www/k/kisujszallas.hu/public_html/include/fooldal/atir_inc.php on line 67


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /opt/share/www/k/kisujszallas.hu/public_html/include/fooldal/atir_inc.php on line 67

 

2016.

1/2016. (I. 29.) az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2016. (I. 29.) a 2016. évi költségvetésről

3/2016. (I. 29.) a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2016. (II. 26.) helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánításáról

5/2016. (II. 26.) a 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2016. (II. 26.) az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 44/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2016. (II. 26.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2016. (IV. 1.) a helyi adókról szóló 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2016. (IV. 1.) az építészeti örökség helyi védelméről

10/2016. (IV. 29.) a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2016. (IV. 29.) az építészeti örökség helyi védelméről szóló 9/2016. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2016. (IV. 29.) helyi jelentőségű természeti területek védetté nyilvánításáról szóló 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2016. (IV. 29.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2016. (V. 31.) a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2016. (V. 31.) a 2015. évi zárszámadásról

16/2016. (V. 31.) a köztemetőről szóló 12/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

17/2016. (VI. 30.) az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

18/2016. (VI. 30.) a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2016. (VI. 30.) 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

20/2016. (VIII. 30.) a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

21/2016. (IX. 30.) a Kisújszállás név használatáról

22/2016. (IX. 30.) Kisújszállás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 12/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

23/2016. (IX. 30.) a szociális földprogramról szóló 33/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

24/2016. (X. 28.) az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

25/2016. (XI. 29.) a közterület igénybevételének, használatának, és a közterületi fák, cserjék telepítési szabályairól szóló 41/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

26/2016. (XII. 16.) az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

27/2016. (XII. 16.) a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

28/2016. (XII. 16.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásainak intézményi térítési díjairól szóló önkormányzati rendeletek módosításáról

29/2016. (XII. 16.) a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

2015.

1/2015. (I. 29.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2015. (I. 29.) a köztisztviselőket megillető juttatásokról

3/2015. (I. 29.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló 14/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2015. (I. 29.) a 2015. évi költségvetésről

5/2015. (II. 27.) a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2015. (II. 27.) a Kisújszállás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 12/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2015. (II. 27.) a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

8/2015. (II. 27.) a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról

9/2015. (II. 27.) a Nagykunságért Díj alapításáról és adományozásáról

10/2015. (II. 27.) az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzeszköz-átadások szabályozásáról szóló 30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2015. (II. 27.) a helyi adókról szóló 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2015 (III. 31.) az önkormányzati kommunikációról

13/2015 (III. 31.) az önkormányzat vagyonáról

14/2015. (III. 31.) az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 40/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

15/2015. (IV. 29.) a 2014. évi zárszámadásról

16/2015. (IV. 29.) a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról

17/2015. (V. 29.) az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

18/2015. (V. 29.) a 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2015. (V. 29.) a közterület igénybevételének, használatának, és a közterületi fák, cserjék telepítési szabályairól szóló 41/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

20/2015. (V. 29.) Kisújszállás Város Önkormányzatának Önkéntes Városfejlesztési és Fenntartási Alapjáról

21/2015. (VI. 25.) a Kisújszállás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 12/2012. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

22/2015. (VIII. 28.) Kisújszállás Város Önkormányzatának jelképeiről

23/2015. (VIII. 28.) a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

24/2015. (VIII. 28.) a 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

25/2015. (IX. 30.) a helyi adókról szóló 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

26/2015. (X. 30.) az önkormányzat által biztosított kegyeleti ellátásokról