Krízishelyzetbe került személyek támogatásáról
2009. július 24.

A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009.(VI.24.) Korm. rendelet alapján a krízishelyzetbe került személyek 2009. augusztus 1. és 2009. november 30. között nyújthatnak be támogatási kérelmet a Polgármesteri Hivatal portáján.

Krízishelyzetére tekintettel ki jogosult támogatásra?

A nagykorú személy, ha

- a családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó összegét (2009-ben 57.815,- Ft) nem haladta meg,

- részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján nem folyósítanak öregségi nyugdíjat, rokkantsági nyugdíjat, baleseti rokkantsági nyugdíjat, rehabilitációs járadékot, özvegyi nyugdíjat, árvaellátást, szülői nyugdíjat, baleseti hozzátartozói nyugellátást, bányásznyugdíjat, korengedményes nyugdíjat, az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját, szolgálati nyugdíjat, előnyugdíjat, mezőgazdasági szövetkezeti járadékot, mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékot, és a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékát, és

- a gazdasági válsághoz kapcsolódó, előre nem látható esemény következtében a családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetbe került. 

Mi minősül krízishelyzetnek?

A család mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetnek minősül különösen, ha a kérelmező

- a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követően elveszítette,

- jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest 20%-ot elérő mértékben csökkent,

- lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötelezettsége a törlesztő-részlet 2008. szeptember havi összegéhez képest 20%-ot elérő mértékben emelkedett, vagy

- egészségi állapota indokolja.

Ki nem jogosult a támogatásra?

Nem jogosult támogatásra az a személy,

- akinek a 2009. év folyamán 15.000,- forintot meghaladó összegben átmeneti segélyt állapítottak meg,

- akinek esetében átmeneti segély megállapítása iránt eljárás van folyamatban, a kérelem elbírálásának időpontjáig, vagy

- aki a támogatás megállapítására irányuló kérelmének benyújtását megelőző 90 napon belül átmeneti segély megállapítására kérelmet még nem nyújtott be, kivéve, ha a helyi önkormányzat rendeletében előírt feltételek az átmeneti segélyre való jogosultságát egyébként kizárják.

Hol kell igényelni a támogatást?

A támogatás megállapítása iránti kérelmet 2009. augusztus 1. és 2009. november 30. között formanyomtatványon, a kérelmező lakó-vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez kell benyújtani. 

Kisújszállás város esetében a kérelem a Polgármesteri Hivatal portáján, Csiki Lajos ügyintézőnél terjeszthető elő.

A kérelemnyomtatvány letölthető a www.szmm.gov.hu honlapról vagy letölhető a cikk legalján, illetve személyesen Kisújszállás Város Polgármesteri Hivatalának portáján kérhető.

 

Milyen iratokat kell a kérelemhez mellékelni?

A kérelemhez mellékelni kell

- a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett jövedelem összegének igazolására alkalmas iratot vagy annak másolatát, valamint

- a törlesztő-részlet emelkedése esetén a havi törlesztő-részlet emelkedését igazoló iratot (bankszámlakivonat, csekkszelvény vagy bank által kiadott igazolás).

 

A kérelem benyújtását követően a jegyző megvizsgálja, hogy a kérelmező esetében a támogatásra való jogosultság feltételei fennállnak-e. Ha a kérelmet hiányosan nyújtották be, a jegyző a kérelmezőt 3 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.

Mely esetben utasítja el a jegyző a kérelmet?

Ha a kérelmező

- a hiánypótlási felhívásnak a meghatározott határidőben nem tett eleget, vagy

- a támogatásra való jogosultság feltételeinek nem felel meg.

Ha a jegyző a kérelmet nem utasítja el, mit igazol a formanyomtatványon?

A jegyző igazolja, hogy a kérelmező

- a támogatásra való jogosultság feltételeinek megfelel,

- átmeneti segély megállapítása iránti kérelmét a támogatási kérelem benyújtását megelőző 90 napon belül elutasították, vagy nem utasították el, és

- a kérelemben foglaltak szerint különös méltánylást érdemlő ok fennáll vagy nem áll fenn.

Ki dönt a támogatás odaítéléséről?

A jegyző a kérelmet 8 munkanapon belül továbbítja döntés céljából a székhelye szerint illetékes regionális nyugdíj-biztosítási igazgatóságnak.

A támogatás odaítéléséről mennyi időn belül dönt az Igazgatóság?

Az Igazgatóság a támogatásról, illetőleg annak összegéről a kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül dönt. 5 munkanapon belül dönt az olyan személy támogatási kérelméről, akinek az átmeneti segély megállapítása iránti kérelmét a támogatási kérelem benyújtását megelőző 90 napon belül jogerősen elutasították.

Milyen szempontok alapján dönt az Igazgatóság a támogatás odaítéléséről?

Az Igazgatóság a kérelemről

- az egy főre jutó havi jövedelem összegének,

- a családban élő gyermekek számának,

- a különös méltánylásra okot adó körülménynek és

- a kérelem elbírálásakor rendelkezésre álló forrás keretösszegének mérlegelésével dönt.

A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Mi vehető figyelembe különös méltánylást érdemlő körülményként?

Az Igazgatóság a támogatási összeg megállapításakor különös méltánylásra okot adó körülményként veheti figyelembe, hogy a kérelmező

- havi jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest 30%-ot meghaladó mértékben csökkent,

- lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötelezettsége a törlesztő-részlet 2008. szeptember havi összegéhez képest 30%-ot meghaladó mértékben emelkedett, vagy

- családjában legalább három 18. életévét be nem töltött gyermek eltartásáról gondoskodik.

Ki folyósítja a támogatást?

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, a támogatás megállapításáról szóló határozat beérkezésétől számított 5 munkanapon belül.

Fontos tudnivalók!

A támogatásra való jogosultság megállapítása szempontjából:

Család: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége,

Közeli hozzátartozó:

- a házastárs, az élettárs,

- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,

 - korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt,

- a 18. életévét be nem töltött, és a már 18. életévét betöltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;

Jövedelem: a szociális ellátások igénylésekor is figyelembe veendő jövedelmek köre.(1993. évi III. tv. 4.§.) 

 A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb ötvenezer - különös méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén legfeljebb százezer - forint. 

A támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számára állapítható meg.

Letölthető formanyomtatvány a kérelemhez

 

« vissza