.

Ügyfélfogadás helye: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. földszint 2. ajtó

Ügyfélfogadás:

 • Hétfő: 7.30-12.00, 13.00-17.00
 • Kedd: nincs ügyfélfogadás
 • Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.30
 • Csütörtök: 13.00-17.00
 • Péntek: 8.00-12.00

Vonatkozó jogszabályok:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), A gépjármű adóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény, valamint Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő- testületének 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete továbbiakban: Ör.).


ADÓNEMEK

 • Gépjárműadó (kivetéses adónem)
 • Magánszemélyek kommunális adója (bevallásos adónem)
 • Helyi Iparűzési adó (bevallásos adónem)
 • Idegenforgalmi adó (bevallásos adónem)
 • Gépjárműadó számlaszám: 11745080-15408710-08970000 Gépjárműadót kell fizetni az alábbi járművek után:

  A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű).

  1. Mi az adó alapja?

  Az adó alapja:
  1. a személyszállító gépjármű – ide nem értve az autóbuszt – hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve
  2. az autóbusz, a lakókocsi, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya),
  3. tehergépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya), növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.
  4. nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvon-tatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével

  2. Mennyi az adó mértéke?

  Az adó mértéke:

  Ha az adó alapja a teljesítmény, az adómérték a (személy)gépjármű

  1. gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
  2. gyártási évét követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
  3. gyártási évét követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
  4. gyártási évét követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
  5. gyártási évét követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

  Az adó mértéke a (2)-(3) bekezdései szerinti adóalap esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:

  a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft,

  b) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft.

  Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft, míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni. A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni.

  3. Ki az adó alanya?

  Főszabály szerint a gépjármű azon üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa, aki/amely az év első napján a hatósági járműnyilvántartásban szerepel.

  A gépjármű elidegenítésének eljárása:

  Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az átruházó korábbi tulajdonos (a továbbiakban: átruházó) a külön jogszabály alapján – de legkésőbb az átruházás évének utolsó napjától számított 15 napon belül – bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül adóalanynak.

  A gépjármű tulajdon átruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az átruházó korábbi tulajdonos köteles az adó megfizetésére.

 • Kommunális adó számlaszám: 11745080-15408710-02820000

  1. Mire terjed ki a kommunális adó kötelezettség?

  Kommunális adó bevallási és adófizetési kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a naptári év első napján az Önkormányzat illetékességi területén belül építmény vagy telek tulajdonosa. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (özvegyi jog, haszonélvezeti jog) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok, de valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok, az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

  Kommunális adó bevallási és adófizetési kötelezettség terheli továbbá azt a magánszemélyt is, aki nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti jogával rendelkezik.

  2. Milyen mentességek vannak?

  • a garázs,
  • a magánszemély tulajdonában lévő beépítetlen belterületi földrészlet közül a Doboskert, Koronakert, Nagykert belterületre eső része,
  • a külterületi földrészleten lévő lakás, és nem lakás céljára szolgáló építmény,
  • a készenlétet ellátó önkéntes tűzoltó,
  • aki, 2009. évtől útépítési, közművesítési hozzájárulást fizet, a befizetett összeg erejéig. Amennyiben a befizetett hozzájárulás meghaladja a tárgyévben fizetendő adó összegét, úgy a befizetés összege a rendelet hatályba lépésének évét követő 5. naptári évig vehető figyelembe. A befizetett hozzájárulás összegénél figyelembe kell venni a tulajdonostárs által befizetett összeget a tulajdoni hányad erejéig.
  • aki, az állandó lakóhelyéül lakás céljára szolgáló építményben életvitelszerűen tartózkodó egyedül élő 70. életévét az adóévet megelőző évben betöltött tulajdonos, haszonélvező, bérlő,
  • akinek saját illetve vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának egy főre jutó évi nettó jövedelme az adóévet megelőző évben nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 12-szeresét. Nyilatkozat a kedvezmény igénybevételére. A nyilatkozatot minden adóév megkezdésekor tárgyév február 15. napjáig meg kell tenni.

  Kedvezmény illeti meg a tárgyévben fizetendő adó 50%-nak megfelelő összegben a magánszemélyt, aki háztartásában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel. Nyilatkozat a kedvezmény igénybevételére. Nyilatkozat a kedvezmény igénybevételére. A nyilatkozatot minden adóév megkezdésekor tárgyév február 15. napjáig meg kell tenni.

  3. Hogyan lehet bevallást tenni?

  Adózó az adó megállapítása, megfizetése érdekében köteles a törvényben előírt bevallás megtételére. A bevallás benyújtható:

  • Személyesen illetve levél útján (Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Adócsoport, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. földszint 2. ajtó)
   • Több tulajdonos, megállapodás alapján
   • Egy tulajdonos, illetve több tulajdonos megállapodás hiányában.
  • Elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül: ÁNYK porgrammal kitölthető űrlap segítéségével: Bevallás magánszemélyek kommunális adójáról

  4. Mennyi a kommunális adó mértéke?

  Az adó mértéke a 2012. évtől adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 10.000 Ft.

 • Helyi Iparűzési adó számlaszám: 11745080-15408710-03540000

  1. Mire terjed ki az Idegenforgalmi adó kötelezettség?

  Helyi iparűzési adóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

  A vállalkozó állandó jellegű tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja.

  Ideiglenes az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat. (maximum 180 nap)

  Az adó alanya a vállalkozó. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 52. § 26. pontja értelmében vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző:

  a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,

  b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,

  c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,

  d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.

  Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

  A Htv. alapján a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó (kata) alanya a helyi iparűzési adó tekintetében a kata-alanyisága kezdő napjától számított 15 napon belül vagy az adóév január 15-éig változás-bejelentési nyomtatvány benyújtásában dönthet arról, ha az adóévi iparűzési adót tételes adóalap szerint teljesíti. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik, utoljára abban az adóévben érvényes, amelyben bejelenti, hogy az adó alapját nem a kata szerint kívánja megállapítani.

  Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

  Adómentes: az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

  Az adó alapja általános esetben az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, valamint az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott K+F adóévben elszámolt közvetlen költségével.

  Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak a Htv. mellékletében meghatározottak szerint meg kell osztania. A Htv. mellékletében meghatározott megosztási módszerek közül nem lehet azt alkalmazni, amelyik a székhely vagy valamelyik telephely szerinti település esetén nulla forint települési adóalapot eredményezne.

  Az általánostól eltérően, az adóalap egyszerűsített meghatározását választó vállalkozók a Htv. 39/A. §, illetve a 39/B. §-a szerint is megállapíthatják az adó alapját.

  A tételes kata hatálya alá tartozó vállalkozó esetében az adó alapja a székhelye és telephelye(i) szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint.

  Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

  Adómentesség illeti meg, azt a vállalkozót, akinek, illetve amelynek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot.

  Adómérték az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a.

  3. Hogyan lehet bevallást tenni?

  Adózó az adó megállapítása, megfizetése érdekében köteles a törvényben előírt bevallás megtételére.

  Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének 5. §-a alapján bevallás kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

  Elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül: ÁNYK porgrammal kitölthető űrlap segítéségével:

  • Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység
  • Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű tevékenység
  • Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
  • Bejelentkezés, Változás-bejelentés az önkormányzat adóhatóságához
  Ha nem az adózó nyújtja be saját ügyfélkapuján keresztül a bevallását, akkor a következő meghatalmazást kell az adóhatósághoz, papíralapon benyújtani.
  • Meghatalmazás az elektronikus ügyintézéshez
 • Idegenforgalmi adó számlaszám: 11745080-15408710-03090000

  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete továbbiakban: Ör.) alapján.

  1. Mire terjed ki az Idegenforgalmi adó kötelezettség?

  Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

  2. Milyen mentességek vannak?

  • 18. életévét be nem töltött magánszemély;
  • a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
  • a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
  • aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója;
  • az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy.

  A mentességeket a mellékelt nyilatkozattal és nyilvántartással kell igazolni.

  2. Mi az Idegenforgalmi adó alapja és mennyi a mértéke?

  • Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma,
  • Mértéke 400 Ft/vendégéjszaka

  3. Kik kötelesek az adót beszedni? 

  • kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülőtelepeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltető,
  • a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutalójegy átadása alkalmával az üdülőt fenntartó szerv,
  • a fizetővendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított szerv,
  • az előző pontok alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés céljára történő bérbeadása, ingyenes használatra átadása esetén az ingatlan bérbevevőjétől (használójától) az egész bérleti, használati időre egy összegben az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult.

  4. Hogyan kell az adót bevallani és befizetni?

  A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

  Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amiből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma és a fizetett szállásdíj összege. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, címét és az eltöltött vendégéjszakák számát, a szállásdíj és a beszedett adó összegét.

  Az adót a beszedést követő hó 15. napjáig kell megfizetni, illetve ugyanezen időpontig a bevallást benyújtani.

  5. Hogyan lehet bevallást tenni?

  Adózó az adó megállapítása, megfizetése érdekében köteles a törvényben előírt bevallás megtételére. A bevallás benyújtható:

  Személyesen illetve levél útján (Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Adócsoport, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. földszint 2. ajtó)

  • Idegenforgalmi adó bevallás

  Elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül: ÁNYK porgrammal kitölthető űrlap segítségével:

  • Bevallás az idegenforgalmi adóról