.
 • 1. Születés anyakönyvezése
 • 2. Házasságkötés
 • 3. Haláleset anyakönyvezése
 • 4. Anyakönyvi okirat igénylése
 • 5. Házassági névviselési forma módosítása
 • 6. Névváltoztatás (születési családi és/vagy utónév)
 • Ügyleírás:

  A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője, az intézeten kívüli születést a szülők és a szülésnél közreműködő orvos jelenti be. Az intézeten kívüli születést, ha annál az orvos nem működik közre, a bejelentésre kötelezett nyolc napon belül jelenti be. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

  Ha a szülés intézeten kívül történik, a születést a szülők 8 napon belül kötelesek bejelenteni. Ha a szülésnél szakember nem működött közre, abban az esetben szülész-nőgyógyász orvos által kiállított – a szülés tényét megállapító – szakorvosi igazolást kell mellékelni. Az igazolásnak tartalmaznia kell az anya személyazonosítására alkalmas adatait, a szülés tényét és annak vélelmezett idejét, valamint a gyermek nemét. Ha a szülésnél orvos működött közre a szülést követő első munkanapon köteles bejelenteni, a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, aki kiállítja az anyakönyvezéshez szükséges jegyzőkönyvet. Mellékelni kell a „Vizsgálati lap otthon született gyermekről” nyomtatványt.

  Szükséges okiratok:

  • Jegyzőkönyv születés bejelentéséről.

  Intézeti szülés esetén az egészségügyi intézmény ügyintézőjének kell átadni, illetve bemutatni az alábbi okmányokat, okiratokat:

  • Az anya személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél, és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
  • A szülők házassági anyakönyvi kivonata.

  Külföldi állampolgár esetében:

  • Magyarországi tartózkodásra jogosító idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási engedély, regisztrációs igazolás, vagy állandó tartózkodási kártya, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Útlevél
  • Amennyiben az anya házasságban él – a külföldi házassági okirat hiteles magyar nyelvű fordítása; ha az anya családi állapota hajadon, a családi állapotát igazoló okirat hiteles magyar nyelvű fordítása, ha az anya elvált vagy özvegy, a házasságot és annak megszűnését igazoló külföldi okirat hiteles magyar nyelvű fordítása

  Az anyakönyvi eljárásokban csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (www.offi.hu) vagy hivatásos konzul által készített fordítás fogadható el.

  Amennyiben a szülők házasságban élnek, vagy a gyermek születése és a házasság felbontása, vagy a volt házastárs halála között 300 nap nem telt el, házassági anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges.

  Amennyiben a szülők nem házasok és a gyermek születését megelőzően az apa teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tett, az erről szóló jegyzőkönyvet is mellékelni kell.

  Teljes hatályú alapi elismerő nyilatkozatot lehet tenni születendő és megszületett gyermekre:

  • bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetője előtt
  • hivatásos magyar konzuli tisztviselőnél
  • fővárosi és megyei kormányhivatal járási gyámhivatalánál – közjegyző előtt

  Az anya és az apa személyes megjelenése szükséges az anyakönyvvezető, gyámhivatali ügyintéző, konzul, közjegyző előtt.

  Szükséges okiratok, okmányok:

  • Személyazonosításra és állampolgárság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél, lakcímet igazoló hatósági igazolvány). Külföldi állampolgárok esetében: útlevél, magyarországi tartózkodásra jogosító idegenrendészeti hatóságok által kiállított okmányok (regisztrációs igazolás, tartózkodási engedély vagy állandó tartózkodási kártya, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány).
  • A fogantatás feltételezett időpontját és a születés várható időpontját tartalmazó szakorvos (szülész-nőgyógyász) által kiállított igazolás.
  • Születési anyakönyvi kivonat (amennyiben rendelkezésre áll)
  • Az anya elvált családi állapota esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy házasság felbontását kimondó jogerős bírósági ítélet.
  • Az anya özvegy családi állapota esetén a volt házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

  Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

  • Kisújszállás, Szabadság tér 1. földszint 3. szoba Tel.: 59/520-238
  • hétfő: 7.30-12.00 és 13.00-17.00 óráig
  • kedd: nincs ügyfélfogadás
  • szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig
  • csütörtök: – 13.00-17.00 óráig
  • péntek: 8.00-12.00 – óráig

  Ügyintézés határideje: személyes megjelenés esetén azonnal

  Ügyintézés díja: illetékmentes

   Az alkalmazott jogszabályok:
  • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
  • az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet
  • a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr.
  • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
  • a magyar állampolgárságról szóló 1993.évi LV. törvény
  • a nemzeti és etnikai kisebbségről szóló 1993. évi LXXVII. törvény
  • a magyar állampolgárságról szóló 1993.évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Kormányrendelet
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
  • az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III. 21.) Kormányrendelet
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Kormányrendelet
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • Ügyleírás:

  Házasságkötési szándékukat a házasulók a házasságkötés tervezett helye szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője előtt bejelenthetik. A házasulók együttes, személyes megjelenése kötelező, melynek során igazolni kell személyazonosságukat és állampolgárságukat, a tervezett házasságkötés törvényes feltételeinek fennállását.

  Az anyakönyvvezető előtt nyilatkozatokat kell tenniük a törvényben foglaltak szerint. A házasságkötési szándék bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet készít. A házasságkötés legkorábban a bejelentéstől számított 31. napra tűzhető ki, a jegyzőkönyv a felvételtől számított 12 hónapig érvényes. Amennyiben 12 hónapon belül a házasságkötésre nem kerül sor, de a szándék továbbra is fennáll, ezt a házasulóknak újból be kell jelenteni. A hivatali munkaidőn ill. hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a házasulók külön kérelme alapján 8 napon belül a jegyző határozattal engedélyezi. A házasságkötési szertartások színvonalának és ünnepélyességének emeléséhez igény szerint, térítési díj ellenében szolgáltatások vehetők igénybe, melyekről a házasulók a házasságkötési szándék bejelentésekor kapnak tájékoztatást.

  A hivatali munkaidőn kívüli időpontban megtartott házasságkötések esetén rendezési díjat kell fizetni, melynek összege: 14.735 Ft.

  A hivatali helyiségen kívüli közreműködésért az önkormányzat részére többletszolgáltatási díjat kell fizetni, melynek összege: 50.000 Ft.

  Külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötésére külön szabályok vonatkoznak, ezért ilyen esetben az ügyintézővel történő egyeztetés szükséges.

  Szükséges okiratok:

  A házasulók érvényes személyazonosító igazolványa, vezetői engedélye vagy útlevele, a házasulók személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa. A házasulók születési anyakönyvi kivonata.

  A házasulók családi állapotának igazolása céljából:

  • elvált családi állapot esetén az utolsó megszűnt házasság felbontását tartalmazó anyakönyvi kivonat, vagy jogerős bírói bontóítélet,
  • özvegy családi állapot estén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házastársat holtnak nyilvánító, illetőleg halál tényét megállapító jogerős bírói határozatot tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat. Az előző házasság megszűnése utáni névviselés megállapítására be kell mutatni a házassági anyakönyvi kivonatot, kivéve ha a házasságkötés Kisújszálláson történt.

  Külföldi állampolgárok esetében:

  • Tanúsítvány, mely tartalmazza a nem magyar állampolgárságú házasuló természetes személyazonosító adatait (születési név, születési hely, születési idő, apja és anyja neve) nemét, lakcímét, családi állapotát, állampolgárságát, és azt a tényt, hogy személyes joga szerint a tervezett házasságkötésének törvényes akadálya nincs.
  • Amennyiben a tanúsítvány nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt hiteles magyar nyelvű fordításban kell bemutatni.
   Ha a tanúsítvány a felhasználhatósága időtartamára nézve nem tartalmaz adatot, a hat hónapnál nem régebbi tanúsítvány fogadható el.
  • Tolmács közreműködése szükséges az eljárás és a házasságkötés során, amennyiben a külföldi állampolgárságú házasuló nem érti és nem beszéli a magyar nyelvet.

  Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

  • Kisújszállás, Szabadság tér 1. földszint 3. szoba
  • Tel.: 59/520-238
  • hétfő: 7.30-12.00 és 13.00-17.00 óráig
  • kedd: nincs ügyfélfogadás
  • szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig
  • csütörtök: – 13.00-17.00 óráig
  • péntek: 8.00-12.00 óráig

  Ügyintézés határideje:

  Ügyintézés díja: illetékmentes

  Az alkalmazott jogszabályok: 

  • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
  • az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet
  • a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr.
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

  Egyéb fontos tudnivalók:

  A házasságkötést követően, amennyiben névváltozás történik, az okmányok cseréjéről az érintett személynek 15 napon belül gondoskodnia kell.

 • Ügyleírás:

  A halálesetet az azt követő első munkanapon be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek közölnie és igazolnia kell mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek. Az anyakönyvezést a hozzátartozó személyesen, vagy megbízott útján – meghatalmazással – kezdeményezi.

  Az anyakönyvvezető az eljárás során a magyar állampolgár, vagy a magyarországi tartózkodási joggal rendelkező külföldi állampolgár személyazonosításra alkalmas okmányait bevonja, (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, tartózkodási engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) és érvénytelenítést követően továbbítja a haláleset helye szerint illetékes járási hivatal okmányirodájához. A bevont személyazonosító igazolványt a hozzátartozó külön kérésére az anyakönyvvezető érvénytelenítés után visszaadja a haláleset bejelentőjének.

  Szükséges okiratok:

  • Halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példánya
  • Az elhalt magyar állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
  • Az elhalt születési anyakönyvi kivonata (amennyiben rendelkezésre áll)

  Az elhalt családi állapotát igazoló okiratok:

  • Ha az elhalt családi állapota házas: az elhalt házassági anyakönyvi kivonata
  • Ha az elhalt családi állapota özvegy, házastársának halotti anyakönyvi kivonata, vagy a volt házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonata
  • Ha az elhalt családi állapota elvált: Jogerős bírósági ítélet vagy a házasság megszűnésének tényét is igazoló házassági anyakönyvi kivonat

  Külföldi állampolgár halálesete:

  • Az elhalt külföldi állampolgár személyazonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, magyar hatóság által kiállított okmányok (regisztrációs igazolás, állandó tartózkodási kártya, tartózkodási engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
  • Az elhalt születési anyakönyvi kivonata és családi állapot igazolására szolgáló okiratok hiteles magyar nyelvű fordítása.
  • Ha az elhalt családi állapota házas: házassági anyakönyvi kivonat
  • Ha az elhalt családi állapota özvegy: az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata Ha az elhalt családi állapota elvált: jogerős bírósági határozat
  • Nőtlen, vagy hajadon családi állapotot igazoló okirat.

  Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

  • Kisújszállás, Szabadság tér 1. földszint 3. szoba
  • Tel.: 59/520-238
  • hétfő: 7.30-12.00 és 13.00-17.00 óráig
  • kedd: nincs ügyfélfogadás
  • szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig
  • csütörtök: – 13.00-17.00 óráig
  • péntek: 8.00-12.00 – óráig

  Ügyintézés határideje: bejelentéskor

  Ügyintézés díja: illetékmentes

  Az alkalmazott jogszabályok:

  • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
  • az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet
  • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
  • a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Kormányrendelet
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • Ügyleírás:

  Az anyakönyv alapján az ügyfél szóbeli vagy írásbeli kérelmére anyakönyvi kivonat vagy hatósági bizonyítvány adható ki. Az anyakönyvi kivonat kiállítását az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén a szülők, vagy a szülők által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.

  Szükséges okiratok:

  • kérelmező személyazonosító igazolványa, vagy vezetői engedélye vagy útlevele
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • meghatalmazott esetén közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával ellátott) eredeti meghatalmazás.

  Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje: 

  • Kisújszállás, Szabadság tér 1. földszint 3. szoba
  • Tel.: 59/520-238
  • hétfő: 7.30-12.00 és 13.00-17.00 óráig
  • kedd: nincs ügyfélfogadás
  • szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig
  • csütörtök: – 13.00-17.00 óráig
  • péntek: 8.00-12.00 óráig

  Ügyintézés határideje: 8 nap, amennyiben az anyakönyvi bejegyzés már szerepel az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben

  Ügyintézés díja:

  • 2.000 Ft (illetékbélyeg formájában) alapesetben, a postán szerezhető be
  • Az Illetéktörvény vagy külön jogszabály alapján meghatározott esetekben illetékmentes.

  Az alkalmazott jogszabályok:

  • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
  • az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  • a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Kormányrendelet
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

  Egyéb fontos tudnivalók:

  Magyarországon 1895. október 1-je óta van állami anyakönyvezés, ezt megelőzően az egyházak vezették az anyakönyvi nyilvántartást.

 • Ügyleírás:

  A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasságot kötő személy a Polgári Törvénykönyvben felsorolt házassági névviselési formák közül választhat házassági nevet. A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnése után – a Polgári Törvénykönyv szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.

  Szükséges okiratok:

  • kérelmező személyazonosítására és magyar állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
  • Házassági anyakönyvi kivonat
  • Elvált családi állapot esetén: házasság felbontását igazoló jogerős bírósági ítélet, vagy a házasság felbontásának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.
  • Özvegy családi állapot esetén: volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a volt házastárs halálának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

  Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

  • Kisújszállás, Szabadság tér 1. földszint 3. szoba
  • Tel.: 59/520-238
  • hétfő: 7.30-12.00 és 13.00-17.00 óráig
  • kedd: nincs ügyfélfogadás
   szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig
  • csütörtök: – 13.00-17.00 óráig
  • péntek: 8.00-12.00 – óráig

  Ügyintézés határideje: Kisújszállási anyakönyvi eseménynél azonnal. Amennyiben a házasságkötés nem Kisújszálláson történt, és a házassági bejegyzés az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben nem szerepel, a kérelem továbbításra kerül a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezetőhöz.

  Ügyintézés díja:

  • 3.000 Ft (illetékbélyeg formájában) – a postán szerezhető be
  • új házassági anyakönyvi kivonat kiállítása miatt további 2.000 Ft (illetékbélyeg formájában)

  Az alkalmazott jogszabályok:

  • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
  • az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

  Egyéb fontos tudnivalók:

  Az okmányok cseréjéről a névváltozást követően a kérelmezőnek gondoskodnia kell.

 • Ügyleírás:

  A születési név az, amely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzés alapján megillet. A születési név családi és utónévből áll. Születési családi név egy vagy kéttagú lehet. A kéttagú családi nevet kötőjel köti össze. Anyakönyvezni egy vagy két születési utónevet lehet. Születési családi, vagy születési utónév megváltoztatását az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti.

  Szükséges okiratok: 

  A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltoztatás érinti (születési és házassági anyakönyvi kivonat). Amennyiben élő személy családi nevének viselését kérik, az érintett személy hozzájárulása, elhalt személy családi nevének viselése esetén a halotti anyakönyvi kivonat szükséges.

  Nagykorú kérelmező esetén:

  Személyazonosításra, magyar állampolgárság igazolására alkalmas okmányok. (személyazonosító igazolvány, vagy vezetői engedély, vagy útlevél, és lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.)

  Kiskorú kérelmező esetén:

  • A szülői felügyeletet gyakorló szülők személyes megjelenése szükséges személyazonosításra alkalmas okmánnyal.
  • Amennyiben a kiskorú a 14. életévet betöltötte, személyes megjelenése szükséges neki is, személyazonosításra alkalmas okmánnyal.

  Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

  • Kisújszállás, Szabadság tér 1. földszint 3. szoba
  • Tel.: 59/520-238
  • hétfő: 7.30-12.00 és 13.00-17.00 óráig
  • kedd: nincs ügyfélfogadás
  • szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig
  • csütörtök: – 13.00-17.00 óráig
  • péntek: 8.00-12.00 – óráig

  Ügyintézés határideje:

  • Anyakönyvvezetőnél felvett iratok felterjesztése 5 nap
  • ÁH Állampolgársági Igazgatóság Anyakönyvi Felügyeleti Osztálynál 45 nap

  Ügyintézés díja:

  • 10.000 Ft (illetékbélyeg formájában), a postán szerezhető be
  • Ismételt névváltoztatási kérelem illetéke 50.000 Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

  Az alkalmazott jogszabályok:

  • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
  • az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

  Egyéb fontos tudnivalók: 

  A kérelmező személyesen, bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetője előtt benyújthatja kérelmét. Külföldön élő magyar állampolgár, bármely hivatásos konzuli tisztviselő előtt nyújthat be kérelmet.