Közterület-felügyelők eljárásai | Kisújszállás Város Önkormányzata
.

1. Közterület eltérő használatának bejelentése, közterület-használati engedély

Ügyleírás: A közterület eltérő használata csak a tulajdonos engedélyével lehetséges.

A közterületet, a burkolt és zöldfelületeket – a jó műszaki állapot folyamatos fenntartása mellett – csak a rendeltetésüknek, a rájuk vonatkozó hatósági előírásoknak – a helyi építési szabályzatban és helyi rendeletben foglaltaknak – és az előírások alapján kibocsátott engedélyeknek, szerződéseknek megfelelő célra és módon szabad használni.

Az eltérő használatot a közterület igénybevételét megelőzően négy munkanappal korábban be kell jelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a bejelentő nevét, címét, az eltérő használat okát, időtartamát, az igénybe venni kívánt alapterület mértékét. A kérelemhez mellékelni kell építési-szerelési munka végzése esetén a nem építésiengedély-köteles igénybevételhez kapcsolódóan a tervrajzot, látványrajzot, a forgalom elterelésével, korlátozásával járó tevékenység esetén a forgalmi tervet.

Szükséges okiratok:

 • kérelem nyomtatvány kitöltése
 • tervrajz
 • látványrajz,
 • a forgalom elterelésével, korlátozásával járó tevékenység esetén a forgalmi terv csatolása -a tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolata

Amennyiben a városközpontban található az érintett terület, történeti, idegenforgalmi és városképi szemponttól kiemelt jelentőségű, akkor az építési munkától függően településképi véleményezési/bejelentési eljárás lefolytatása szükséges a közterület használatára vonatkozó kérelem benyújtása előtt.

A településképi véleményezési/bejelentési eljárás illetéke 3.000 Ft, a kérelmet a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani. A kérelemről a polgármester dönt. Az ügyintézés határideje: 8 vagy 15 nap.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

 • Kisújszállás, Szabadság tér 1. földszint 1/a. szoba
 • Tel.: 59/520-221
 • E-mail: ducza.endre@kisujszallas.hu, szekely.attila@kisujszallas.hu
 • hétfő: 7.30-12.00 és 13.00-17.00 óráig
 • kedd: nincs ügyfélfogadás
 • szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig
 • csütörtök: – 13.00-17.00 óráig
 • péntek: 8.00-12.00 – óráig

Ügyintézés határideje: 3 munkanap

A bejelentést, és a kérelmet a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani. A kérelemről, és a bejelentés alapján a közterület eltérő használatának megtiltásáról a polgármester három munkanapon belül dönt.

Ügyintézés díja: költség- és illetékmentes

Közterület-használat díja:

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szabályozza:

1. melléklet a 41/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez:

a
  b
 1

Igénybevétel célja

Díj
 2
Közterületen elhelyezett reklám
 10 000 Ft/m2/év
3

Hirdetmény elhelyezése
(Szabadság u. 2/a. előtti 2196 hrsz.-ú területen)

300 Ft/db/hét
 4
Árusító fülke, pavilon
 5 000 Ft/m2/hó
 5

Terasz valamint üzlethez, dohánybolt működéséhez kapcsolódó közterület igénybevétel

500 Ft/m2/hó
 6
Napi árusítás
500 Ft/m2/nap
7

Építési anyag tárolása

 1 hónapig térítés- mentes
 8

Építési anyag tárolása

1 hónap után 1.500,- Ft/m2/30 nap
 9
Építési törmelék tárolása
 50 Ft/m2/nap, legfeljebb 30 napig
 10

Mozgó árusítás, szolgáltatás gépi meghajtású járművel

 1 500 Ft/nap
 11

Mozgó árusítás, szolgáltatás
emberi, állati erővel meghajtott járművel

 500 Ft/nap
 12
 Sport, kulturális, egyházi, választási rendezvény
díjmentes
13

Egyéb szolgáltatás

500 Ft/nap

Az alkalmazott jogszabályok:

Kisújszállás Város Önkormányzatának a közterület igénybevételének, használatának, és a közterületi fák, cserjék telepítési szabályairól szóló 41/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Egyéb fontos tudnivalók: 

Közterületen építményt létesíteni, építésiengedély-köteles, vagy településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó eltérő használatot folytatni közterület-használati szerződés alapján, az abban foglaltaknak megfelelően lehet.

A közterület használati szerződés megkötését az építtető kezdeményezi. A közterület- használati szerződés megkötése a polgármester hatáskörébe tartozik.

A közterület használati szerződésben meg kell határozni legalább a szerződő fél nevét, címét (székhelyét), az eltérő használat okát, időtartamát, a díj fizetésére vonatkozó rendelkezéseket.

A közterület használója, a használat okától függően, a rendelet 1. mellékletében meghatározott díjat köteles alkalmanként, vagy havonta előre fizetni.

Aki árusítófülke, pavilon, vagy mozgó árusítást, szolgáltatást egy naptári évben legalább 60 napon keresztül folytat, azt a díjból 50 % engedmény illeti meg.

A kérelmek eltérőek, ezért a közterület-felügyelővel a kérelem beadása előtt javasoljuk az előzetes egyeztetést.

2. Fakivágási engedély közterületen

Ügyleírás: Amennyiben közterületen lévő fa kivágása válik szükségessé, akkor a kérelmezőnek ezt be kell jelentenie a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban a közterület- felügyelőnek. A közterület-felügyelő ellenőrzi a kérelemben foglaltakat a helyszín megtekintésével.

Közterületen történő fakivágás szabályai:

A közterületi faanyag tulajdonjogának megszerzése annak engedélyezhető, aki a közterületi fa és cserje pótlását a kivágást követően elvégzi, egyéb esetben a faanyag kizárólag a közterület tulajdonosát illeti meg.

Közterületen ültethető fafaj: gömbkőris (Fraxinus excelsior “Nana”), gömbjuhar (Acer platanoides Globosum), gömbakác (Robinia pseudoacacia Umbraculifera), vérszilva (Prunus cerasifera Nigra), vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), kislevelű hárs (Tilia cordata), madárcseresznye (Cerasus avium), gyertyán (Carpinus betulus), szivarfa (Catalpa bignonioides), meggy (Prunus cerasus), szilva (Prunus domestica), dió (Juglans regia).

Közterületen történő fa, cserje telepítésének szabályai:

Közterületen fa és cserje kizárólag bejelentés alapján telepíthető, ha az az adott utcaképre jellemző, a rendeletben meghatározott őshonos magyar fafajok és azok determinált változata, díszfa vagy gyümölcsfa. A bejelentést formanyomtatványon lehet megtenni.

Allergiát okozó fafaj – közönséges nyír (Betula pendula), kocsányos tölgy (Quercus robur), kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), fehér fűz (Salix alba), enyves éger (Alnus glutinosa), közönséges mogyoró (Corylus avellana), magas kőris (Fraxinus excelsior), bálványfa „ecetfa” (Ailanthus altissima), szelídgesztenye (Castanea sativa), vénic szil (Ulmus laevis), közönséges boróka (Juniperus communis) – a közterületen nem telepíthető.

Az eljárás során a jegyző határozattal dönt a kérelemről.

Szükséges okiratok:

 • fakivágási engedély kérelem nyomtatvány
 • bejelentő nyomtatvány fa vagy cserje telepítéséhez
 • kérelem – helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt (ez utóbbi csak akkor szükséges, amikor a kivágandó fa a közúttól 2 méteren belül található.)
 Az alkalmazott jogszabályok:
 • A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet
 • A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
 • Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület igénybevételének, használatának és a közterületi fák, cserjék telepítési szabályairól szóló 41/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Egyéb fontos tudnivalók:

Amennyiben az érintett fa a közúttól számított 2 méteren belül helyezkedik el, akkor a közútkezelő hozzájárulása is szükséges az eljáráshoz. Az ezzel kapcsolatos ügyintézés a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési osztályon intézhető. Városháza, 1. emelet 21. iroda. Tel.: 59/520-220