Szociális ügyek | Kisújszállás Város Önkormányzata
.
 • 1. Rendkívüli települési támogatás
 • 2. Méltányossági közgyógyellátás továbbfolyósítása
 • 3. Közszolgáltatások díjának támogatása
 • 4. Hulladékszállítási díj átvállalása
 • 5. Helyi közlekedés támogatása
 • 6. Első lakáshoz jutók támogatása
 • 7. FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához
 • 8. Vagyonnyilatkozat
 • 9. Helyi közlekedési támogatáshoz igazgató javaslat
 • Ügyleírás: Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd az önkormányzat képviselő-testületének rendeletében meghatározott feltételek teljesülése esetén.

  Szükséges okiratok:

  • a kérelmező személyazonosító igazolványának, lakcímkártyájának és TAJ-kártyájának bemutatása; vele együtt élő közeli hozzátartozói esetén lakcímkártya és TAJ-kártya bemutatása
  • a kérelmező és közeli hozzátartozói havonta rendszeresen mérhető jövedelmeinél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolás;
  • a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, illetve időszakosan bekövetkező vagy tartós létfenntartási gond fennállását igazoló dokumentum
  • temetési segély esetén az elhalt személy lakóhelyét igazoló dokumentum, a halotti anyakönyvi kivonat másolata, valamint a kérelmező nevére szóló, az eltemettetést igazoló számlák eredeti példánya
  • egyszeri segély esetén a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költségét igazoló számla

  Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

  • Kisújszállás, Szabadság tér 1. földszint 14. szoba
  • Tel: 59/520-248
  • E-mail: igazgatas@kisujszallas.hu
  • hétfő: 7.30-12.00 és 13.00-17.00 óráig
  • kedd: nincs ügyfélfogadás
  • szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig
  • csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-17.00 óráig
  • péntek: 8.00-12.00 óráig

  Ügyintézési idő: 8 nap

  Ügyintézés díja: költség- és illetékmentes

  Az alkalmazott jogszabályok:

  • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
  • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet
  • Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

  Egyéb fontos tudnivalók

  Jogosultság feltételei:

  • a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a 37. 050 forintot
  • egyedül élő személy esetén a kérelmező havi jövedelme nem haladhatja meg a 42.750 forintot

  Rendkívüli egészségügyi támogatás esetében:

  • a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a 150.000 forintot
  • egyedül élő személy jövedelme nem haladhatja meg a 200.000 forintot

  A rendkívüli települési támogatás fajtái:

  1./ Egyszeri segély a közgyógyellátásra nem jogosult, valamint az igazoltan egyszeri esetben alkalmazott, legalább 5.000 Ft összértékű gyógyszert használó részére gyógyszer, továbbá gyógyászati segédeszköz vásárlásához nyújtott támogatás.

  2./ Az időszaki támogatás a jövedelem pótlására, kiegészítésére biztosított ellátás, azon nagykorú személyek részére, akik a korábban részükre folyósított rendszeres pénzellátás folyósításának megszüntetése miatt, átmenetileg vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdenek.

  3./ A rendkívüli segély élet, testi épség veszélye esetén annak elhárításához szükséges támogatás.

  4./ A temetési segély a halála időpontjában Kisújszállás város közigazgatási területén lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező elhunyt eltemettetéséhez nyújtott támogatás.

  5./ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a gyermeket gondozó család részére nyújtott támogatás időszakos létfenntartási gond, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén.

  6./A rendkívüli egészségügyi támogatás az egészségbiztosítási pénztár által támogatott, külföldön igénybe vett gyógykezelésben részesülő számára nyújtott támogatás.

  Az önkormányzati segély utólagos elszámolási kötelezettséggel is nyújtható. Ha az ellátott elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatásra a jogosulatlanul felvett ellátásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 • Ügyleírás: a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás azoknak a személyek számára, akik 2015. február 28-án méltányossági közgyógyellátásban részesültek. Az ellátásra jogosult a támogatást az általa megjelölt, Kisújszállás közigazgatási területén működő gyógyszertárban veheti igénybe, havonta a megállapított keret összegéig.

  Szükséges okiratok:

  • a kérelmező személyazonosító igazolványának, lakcímkártyájának és TAJ-kártyájának bemutatása;
  • a kérelmező és közeli hozzátartozói havonta rendszeresen mérhető jövedelmeinél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve
  • vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolás;
  • a járási hivatal által kiállított, 3 hónapnál nem régebbi határozat arra vonatkozóan, hogy a kérelmező alanyi, vagy normatív jogcímen közgyógyellátásra jogosult-e

  Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

  • Kisújszállás, Szabadság tér 1. földszint 14. szoba
  • Tel: 59/520-248
  • E-mail: igazgatas@kisujszallas.hu
  • hétfő: 7.30-12.00 és 13.00-17.00 óráig
  • kedd: nincs ügyfélfogadás
  • szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig
  • csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-17:00 óráig
  • péntek: 8.00-12.00 – óráig

  Ügyintézés határideje: 8 nap

  Ügyintézés díja: költség- és illetékmentes

  Az alkalmazott jogszabályok:

  • A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

  Egyéb fontos tudnivalók

  Méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező alanyi vagy normatív jogcímen nem jogosult az ellátásra. Az alanyi és a normatív közgyógyellátásra való jogosultságról a járási hivatal dönt.

  Az ellátás határozatlan időre kerül megállapításra azzal, hogy a jogosultság feltételeit a döntéshozó szerv évente november 30. és december 31. között felülvizsgálja.

  Méltányossági közgyógyellátás továbbfolyósítása esetén a jogosultság feltételei:

  • a kérelmező alanyi vagy normatív közgyógyellátásra nem jogosult
  • a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg a 42.750 forintot
  • egyedül élő személy esetén a havi jövedelem nem haladhatja meg az 57.000 forintot
  • 75 év felettiek esetén a jövedelemhatár 25 %-kal magasabb (családos esetén 53.438 Ft, egyedül élő esetén 71.250 Ft)
 • Ügyleírás: A közszolgáltatások díjának támogatása a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez természetbeni ellátásként nyújtott hozzájárulás. Elsősorban a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz ad támogatást, amelyek biztosítása a települési önkormányzat kötelező feladata.

  Szükséges okiratok:

  • a kérelmező személyazonosító igazolványának, lakcímkártyájának és TAJ-kártyájának bemutatása, vele együtt élő közeli hozzátartozói esetén lakcímkártya és TAJ-kártya bemutatása
  • a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek havonta rendszeresen mérhető jövedelmeinél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolás
  • a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása
  • a háztartás valamennyi tagjára kiterjedő vagyonnyilatkozat
  • a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közüzemi szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adat

  Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

  • Kisújszállás, Szabadság tér 1. földszint 14. szoba
  • Tel: 59/520-248
  • E-mail: igazgatas@kisujszallas.hu
  • hétfő: 7.30-12.00 és 13.00-17.00 óráig
  • kedd: nincs ügyfélfogadás
  • szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig
  • csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-17:00 óráig
  • péntek: 8.00-12.00 – óráig

  Ügyintézés határideje: 8 nap

  Ügyintézés díja: költség- és illetékmentes

  Az alkalmazott jogszabályok:

  • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
  • A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

  Egyéb fontos tudnivalók:

  Jogosultság feltételei:

  • a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (jelenleg 71.250 Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona
  • háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége

  Támogatás mértéke:

  A szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 8/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. § (9) és (10) bekezdésében meghatározottak alapján számított összeg, de nem lehet kevesebb, mint 2000 forint.

  A közszolgáltatások díjának támogatása a kérelem benyújtásának hónapjának első napjától tárgyév december 31. napjáig kerül megállapításra. Közszolgáltatások díjának támogatása ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

  A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított közszolgáltatások díjának támogatása folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá.

 • Ügyleírás: Az önkormányzat a Kisújszálláson működő közszolgáltatónak megtéríti a hulladékszállítási díját az általa életvitelszerűen lakott lakásra annak a 70. életévét betöltött, egyedül élő személynek, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (jelenleg 85.500 Ft).

  Szükséges okiratok:

  • a kérelmező személyazonosító igazolványának, lakcímkártyájának és TAJ-kártyájának bemutatása
  • a kérelmező havonta rendszeresen mérhető jövedelmeinél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolás

  Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

  • Kisújszállás, Szabadság tér 1. földszint 14. szoba
  • Tel: 59/520-248
  • E-mail: igazgatas@kisujszallas.hu
  • hétfő: 7.30-12.00 és 13.00-17.00 óráig
  • kedd: nincs ügyfélfogadás
  • szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig
  • csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-17:00 óráig
  • péntek: 8.00-12.00 – óráig

  Ügyintézés határideje: 8 nap

  Ügyintézés díja: költség- és illetékmentes

  Az alkalmazott jogszabályok:

  • A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

  Egyéb fontos tudnivalók:

  A megtérített díj összege tartalmazza havonta a rendelkezésre állási díj összegét, évi 12 alkalommal a legfeljebb 120 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edény ürítési díját, valamint társasházban élő személy esetén az önkormányzatnak a társasházzal kötött megállapodása alapján továbbszámlázott, az ellátottra eső díj összegét.

 • Ügyleírás: A helyi közlekedés igénybevételére az a Kisújszálláson lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy jogosult, akinek a rendszeres iskolába járása – az iskolaigazgató javaslata szerint – indokolja a helyi közlekedés igénybevételét és oktatási intézmény nappali vagy esti tagozatos tanulója (a diákigazolvány érvényességi ideje alatt).

  Szükséges okiratok:

  • a kérelmező személyazonosító igazolványának, lakcímkártyájának és TAJ-kártyájának bemutatása, vele együtt élő közeli hozzátartozók esetén a lakcímkártya és TAJ-kártya bemutatása
  • a kérelmező havonta rendszeresen mérhető jövedelmeinél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolás
  • iskolalátogatási igazolás és érvényes diákigazolvány fénymásolata, vagy az iskola által kiállított igazolás, melyen szerepel a diákigazolvány sorszáma és érvényességi ideje
  • az iskola igazgatója által kiállított nyilatkozat

  Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

  • Kisújszállás, Szabadság tér 1. földszint 14. szoba
  • Tel: 59/520-248
  • E-mail: igazgatas@kisujszallas.hu
  • hétfő: 7.30-12.00 és 13.00-17.00 óráig
  • kedd: nincs ügyfélfogadás
  • szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig
  • csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-17:00 óráig
  • péntek: 8.00-12.00 – óráig

  Ügyintézés határideje: 8 nap

  Ügyintézés díja: költség- és illetékmentes

  • Az alkalmazott jogszabályok:
  • A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

  Egyéb fontos tudnivalók:

  Jogosultság feltételei:

  • A családban az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át (jelenleg: 71.250 Ft)

  Támogatás mértéke:

  • A támogatás összege a helyi buszközlekedés éves bérlet árának tárgyévre számított időarányos része, de havonta legfeljebb 600 Ft.

  A helyi közlekedési támogatásra való jogosultság legfeljebb tárgyév december 31. napjáig állapítható meg.

 • Ügyleírás: Az önkormányzat új vagy használt lakás vásárlásához, új lakás építéséhez vagy megkezdett lakásépítés befejezéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatása házaspároknak.

  Szükséges okiratok:

  • a kérelmező személyazonosító igazolványának, lakcímkártyájának és TAJ-kártyájának bemutatása, vele együtt élő közeli hozzátartozói lakcímkártyájának és TAJ-kártyájának bemutatása
  • a kérelmező havonta rendszeresen mérhető jövedelmeinél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolás
  • házassági anyakönyvi kivonat másolata
  • adásvételi szerződés vagy jogerős építési engedély

  Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

  • Kisújszállás, Szabadság tér 1. földszint 14. szoba
  • Tel: 59/520-248
  • E-mail: igazgatas@kisujszallas.hu
  • hétfő: 7.30-12.00 és 13.00-17.00 óráig
  • kedd: nincs ügyfélfogadás
  • szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.30 óráig
  • csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-17:00 óráig péntek: 8.00-12.00 – óráig

  Ügyintézés határideje: 8 nap, a támogatás összegének átutalása a határozat meghozatalát követő 30 napon belül történik

  Ügyintézés díja: költség- és illetékmentes

  Az alkalmazott jogszabályok:

  • Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 44/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet

  Egyéb fontos tudnivalók:

  Jogosultság feltételei: a támogatás az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén nyújtható

  • a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét (jelenleg: 142.500 Ft)
  • a fiatal házasoknak külön-külön vagy együttesen a kérelem benyújtásának időpontjában lakástulajdona nincs (kivéve az öröklés útján szerzett és özvegyi joggal terhelt, vagy öröklés útján szerzett, kizárólagosan, vagy közösen a kérelmezőnek vagy a házastársának a tulajdonában álló lakás résztulajdont)
  • legalább egyiküknek az önkormányzat vagy annak jogelődje lakásszerzéshez támogatást nem nyújtott

  Támogatás abban az esetben nyújtható, ha

  • a megszerezni vagy felépíteni kívánt lakáson másnak haszonélvezeti joga, tulajdonjoga az adásvétel, illetve az építés során nem keletkezik és
  • az ingatlan tulajdonjogát a kérelmező, illetve annak házastársa közösen szerzi meg

  A támogatás

  • új vagy használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül
  • új lakás építése esetén a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül
  • megkezdett lakásépítés befejezése esetén a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 1 éven belül nyújtható

  Támogatás mértéke:

  • A támogatás mértéke: 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatás (amennyiben a fiatal házasok által fizetendő vételár a támogatás összegénél kevesebb, a támogatás mértéke azonos a vételárral)

  Támogatás

  • az építési szakértői vélemény alapján lakhatás céljára alkalmas ingatlan vásárlásához nyújtható
  • az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 85. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelő ingatlanra adható
  • ugyanazon lakáshoz kapcsolódón öt évben belül nem nyújtható
  • ha kérelmező vagy házastársa a támogatás átutalását követő egy évben belül a lakást elidegeníti, a támogatást egyösszegben köteles visszafizetni
 • FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához

 • Vagyonnyilatkozat

 • Helyi közlekedési támogatáshoz igazgató javaslata